Domů > PARTNEŘI
 

Žadatel

Žadatel - Univerzita Palackého v Olomouci jako význačná vzdělávací instituce má rozsáhlé zkušenosti s koordinací a řešením projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů. V Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla Univerzita Palackého v Olomouci v minulém roce nejúspěšnější univerzitou v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, kde získala 32 projektů k realizaci, v aktuálním roce svoje prvenství upevnila s celkovým počtem 50 úspěšných projektů. Univerzita je úspěšným žadatelem i v jiných Operačních programech, jako např. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Ve vztahu k předkládanému projektu jsou relevantní především zkušenosti řešitelského týmu z realizovaného projektu z OP VK "Informační platforma pro kulturní krajinu" (hlavní řešitel Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity Brno, Univerzita palackého je partnerem). Předkládaná projektová žádost do značné míry navazuje na realizovaný projekt z OP VK "ENVIRUP", který by realizací navrhovaného projektu byl významně rozšířen o dimenzi partnerství a zapojení neziskového a podnikatelského sektoru do vytvářené sítě.

Partneři projektu

Projektový partner je podnikatelským subjektem zaměřeným na expertní a specializované poradenské činnosti v environmentálním hodnocení investičních projektů v krajině s bohatými zkušenostmi v tomto oboru. Žadatel s tímto partnerem dlouhodobě úspěšně spolupracuje při vzdělávání studentů. Proto bude aktivní zapojení tohoto partnera v projektu cenné především pro přenos zkušeností z podnikatelské sféry na cílové skupiny projektu a podpoří zejména informační a komunikační platformu v dílčí projektové aktivitě č. 2.3. (spolupráce na organizaci a zajištění mezinárodní konference).

Tato univerzita, zejména její Lesnická a dřevařská fakulta, je tradiční a osvědčený dlouhodobý projektový partner žadatele (projekty VaV MŽP, OP VPK). Účast Mendlovy univerzity jako projektového partnera v předkládaném projektu je založena na garanci informační a komunikační platformy v dílčí aktivitě č. 2.7.  (koordinace komunikační platformy, organizace a zajištění odborného semináře včetně vydání sborníku) a dále v aktivní účasti partnera ve většině dalších plánovaných projektových aktivit.

Projektový partner bude zapojen v předkládaném projektu formou aktivní účasti své organizační složky Katedry biologie Pedagogické fakulty, jejíž vědecko-pedagogické zaměření je tématicky blízké žadateli. Pro žadatele se jedná o nového projektového partnera, jehož účast v projektu by měla posílit vzájemnou výměnu a sdílení zkušeností v rámci projektové sítě.

  • Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí (www.krnap.cz)
Účast Správy KRNAP (subjektu z oblasti sektoru veřejné správy) v pozici projektového partnera podpoří realizaci plánovaných odborných stáží členů cílové skupiny a přenos zkušeností v dalších plánovaných informačních a komunikačních platformách v rámci předkládaného projektu.

Projektový partner je podnikatelský subjekt specializovaný mimo jiné na projektování ekologických sítí v krajině. Jeho znalostní potenciál a praktické zkušenosti proto významně přispějí k ustavení a realizaci plánovaných aktivit informační a komunikační platformy č. 2.4. (organizace a zajištění mezinárodní konference včetně sborníku).

Podnikatelský subjekt v oboru krajinářské a zahradní tvorby s řadou zkušeností z prezentačních a popularizačních aktivit v pozici projektového partnera bude zapojen zejména v info-platformě zaměřené na tématiku ekologických krajinných sítí. Pracovníci partnera dále budou aktivní v transferu zkušenostního potenciálu na cílové skupiny projektu.

  • Český svaz ochránců přírody 1.základní organizace (www.ochranci.cz)
Český svaz ochránců přírody je personálně nejpočetnější neziskovou organizací v ČR, zaměřenou na ochranu přírody a zejména na popularizaci přírody v edukační oblasti. Zkušenosti členů této neziskové organizace s realizace dlouhé řady projektů a vzdělávacích aktivit podpoří všechny plánované info-platformy v předkládaném projektu, umožní odbornou garanci aktivity č. 2.5. (organizační a lektorské zajištění workshopu) a napomohou realizaci praktických stáží členů cílové skupiny.

Tento významný projektový partner bude primárně zaměřen na podporu plánované infoplatformy č. 2.6. (účast na workshopu) a 2.8.  (aktivní účast na konferenci), a na aktivity, vedoucí k dalšímu vzdělávání členů partnerské sítě. V projektu budou zúročeny zkušenosti této univerzity v práci s vysokoškolskými studenty i v komunikaci s podnikatelskou sférou.

  • Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (www.npsumava.cz)
Instituce veřejné správy, spravující největší český národní park a s množstvím praktických zkušeností z interpretace hodnoty přírodního dědictví, jako projektový partner přispěje k realizaci plánovaných odborných stáží členů cílové skupiny a aktivně se zapojí do většiny dílčích projektových info-platforem.

Partnerská organizace Pavučina reprezentuje síť 40 center environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na území celé České republiky. Jako projektový partner s rozsáhlými zkušenostmi z edukační praxe a řady realizovaných projektů se aktivně zapojí do většiny plánovaných projektových aktivit. Členové tohoto sdružení nebudou členy cílových skupin v projektu.